Bokslut och Årsredovisning

Bokslut och årsredovisningens upprättande

Värmlands Revision kan hjälpa er som företagare med bokslut och årsredovisning.

Ett bokslut innebär att alla verksamhetsårets transaktioner är bokförda, att periodiseringen har genomförts och att den löpande bokföringen är stängd för året. Därefter färdigställs en årsredovisning som innehåller en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter som sammanställs i en årsredovisning som skickas till Bolagsverket för aktiebolag och större föreningar.

För mindre verksamheter och föreningar eller enskilda firmor finns det istället en möjlighet att göra ett förenklat bokslut och årsredovisning.

Vi hjälper alla företag och föreningar med bokslut och bokslutsbilagor samt förslag till årsredovisning.

Bokslut och årsredovisning

Hör av dig till oss så finner vi en lösning anpassat till dig och din verksamhet. 

Vad behövs för en årsredovisning?

Bokslutsanalys

Analys av balans- och resultatsaldon under verksamhetsåret.

Bokslutsbilagor

Upprättande av specifikation av samtliga balansposter.

Resultat- och skatteplanering

Analys av bolagets resultat och avsättningar till periodiseringsfonder samt skatteberäkning.

Årsredovisningens upprättande

Årsredovisning enligt Årsredovisningslagens (ÅRL) krav såsom K2, K3.

Årsredovisningens och Årsbokslutets innehåll

Årsbokslut innebär att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår, utför bokslutstransaktioner och upprätta en årsredovisning.

Bokslutet ger en tydlig ekonomisk översikt till företagaren, ledningsgruppen och externa intressenter såsom kunder, leverantörer, investerare, banker m.fl. Bokslutet kan därefter fungera som grund för framtida beslut om företagets verksamhet.

Vi på Värmlands Revision har ett erfaret team av konsulter som har tagit hand om många företags löpande bokföring och bokslut samt kan få fram en detaljerad bild av företagets ekonomiska ställning.

Enligt Årsredovisningslagen, ÅRL, måste företagsformer som aktiebolag, ekonomiska förening, handelsbolag, med minst en juridisk delägare upprättande en årsredovisning. För mindre företag finns det möjlighet att göra ett förenklat bokslut såsom enskilda firmor. Årsredovisningen måste presenteras på ett tydligt sätt och som ger en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat

Förvaltningsberättelse
Den beskriver med ord de viktigaste händelserna i företaget under räkenskapsåret.

Resultaträkning
Den visar alla intäkter och kostnader företaget samlade in under räkenskapsåret.

Balansräkning
Den visar alla tillgångar och eget kapital och skulder i företaget vid en given tidpunkt.

Tilläggsupplysningar i form av noter
Den specificerar  innehållet i resultaträkningen och balansräkningen.

Allt detta måste göras oavsett om verksamheten har en revisor eller inte.

Revisionsberättelse
Den är en sammanfattning av revisorernas granskning av bokslutet och är endast för företag som behöver eller valt att ha en revisor.

Hör av dig till oss!

Hör av dig till oss om du önskar rådgivning. Med kontor i Karlstad, Molkom och Filipstad kan vi erbjuda dig en stabil verksamhet och trygg utvecklingsmiljö.

Värmlands revision logo

Företagarens redovisningsbyrå
Med kontor i Karlstad, Molkom och Filipstad kan vi erbjuda våra kunder en stabil verksamhet och trygg utvecklingsmiljö.

Våra kontor

Gjuterigatan 28 (vån 2),  652 21 Karlstad

Skolgatan 7, 655 60 Molkom

Tegnergatan 5, 682 30 Filipstad

Scroll to Top